Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“ upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Počítačové obchody, s.r.o., IČ 29390052, DIČ CZ29390052, se sídlem Hvězdné údolí 2505/21, 785 01  ŠTERNBERK okres Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C , vložka 45607 jako prodávající (dále jen „StilComp.cz“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se StilComp.cz nebo s ním jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Veškerá obchodní činnost se řídí platnými zákony ČR, konkrétně NOZ 89/2012 Sb.​ v úplném znění ZDE: https://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/uplne/
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce StilComp.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. StilComp.cz nebo smluvních partnerů StilComp.cz, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 
Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

StilComp.cz sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, StilComp.cz si neúčtuje žádné další poplatky),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od StilComp.cz, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) StilComp.cz neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
d) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném StilComp.cz uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru ve Šternberku je náklad 0,- Kč;
f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla StilComp.cz, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách StilComp.cz;

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které StilComp.cz splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli StilComp.cz a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
vii) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
viii) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
ix) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
x) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, StilComp.cz zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu StilComp.cz.

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném StilComp.cz tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem StilComp.cz koupí expres. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Stilcomp.cz, ať už  po telefonu či emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky StilComp.cz, za případné chyby při přenosu dat StilComp.cz nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy StilComp.cz neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 
Kupní smlouvou se StilComp.cz zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí StilComp.cz kupní cenu.
 
StilComp.cz si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 
StilComp.cz Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.
 
StilComp.cz splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 
Má-li StilComp.cz věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, StilComp.cz odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
 
Dodá-li StilComp.cz větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 
StilComp.cz odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí StilComp.cz věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří StilComp.cz věc pro přepravu.
 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou StilComp.cz způsobila porušením své povinnosti
 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní StilComp.cz umožnil nakládat.
 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže StilComp.cz škodu způsobil porušením své povinnosti.
 
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 
Odpovědnost StilComp.cz
StilComp.cz odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména StilComp.cz odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které StilComp.cz nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití StilComp.cz uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je StilComp.cz zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Podstatné porušení smlouvy 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí StilComp.cz, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu StilComp.cz; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li StilComp.cz vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu StilComp.cz nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že StilComp.cz nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
 
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může StilComp.cz dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může StilComp.cz odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li StilComp.cz vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu StilComp.cz.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí Kupující StilComp.cz na jeho náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou za jakost se StilComp.cz zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než StilComp.cz, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
StilComp.cz umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak StilComp.cz potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 
Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese StilComp.cz - reklamace, Hvězdné údolí 2505/21, 785 01  ŠTERNBERK


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá StilComp.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od StilComp.cz obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu StilComp.cz spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.
 
Spotřebitel odpovídá StilComp.cz pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu StilComp.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) StilComp.cz mu vrátí přijaté peněžení prostředky vyjma nákladů na dodání prostřednictvím speciálních dárkových poukazů.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, StilComp.cz však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží StilComp.cz odeslal.
 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi StilComp.cz a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má StilComp.cz právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující StilComp.cz, co ještě vrátit může, a dá StilComp.cz náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Počítačové obchody, s.r.o., IČ 29390052, Hvězdné údolí 2505/21, 785 01  ŠTERNBERK.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách stilcomp.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody StilComp.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou uváděny pokud není uvedeno jinak bez DPH. 
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím elektronického obchodu StilComp.cz (dále jen „e-shop“);
  2. elektronickou poštou na adrese obchod@stilcomp.cz;
  3. telefonicky

StilComp.cz doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na StilComp.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a.    platba v hotovosti.

b.    platba předem bankovním převodem

c.  Dobírkou – kurýrovi při převzetí zboží

d.  Dobírkou – platební kartou kurýrovi při převzetí zboží
 


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví StilComp.cz, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

X. Dodací podmínky

Osobní odběr: 
Osobně dle dohody ve Šternberku.
Zasílání přepravní službou - ČR: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Zasílání přepravní službou - SR
 

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem StilComp.cz a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XII. Elektronická evidence tržeb ( EET )

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.stilcomp.czObchodné podmienky SK

I.Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len "VOP" upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy / licenčnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Počítačové obchody, s.r.o., IČO 29390052, DIČ CZ29390052, so sídlom Hvězdné údolí 2505/21, 785 01 ŠTERNBERK okres Olomouc, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave v oddiele C, vložka 45607 ako predávajúci (ďalej len "StilComp.cz") a na strane druhej je kupujúci (ďalej len "Kupujúci")

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 
Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu so StilComp.cz alebo s ním inak koná.
 
Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná okrem iného, na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.
 
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy, reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke StilComp.cz, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, a i StilComp.cz alebo zmluvných partnerov StilComp.cz, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou dohodnuté inak.
 
Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu, pričom daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy dostane Kupujúci pri prevzatí tovaru a / alebo služby.

II. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy

StilComp.cz oznamuje, že

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok Vášho operátora, StilComp.cz si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky),
b) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od StilComp.cz, prípadne povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa týka požiadavkov Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sú vyžadované a poskytované,
c) StilComp.cz neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie, ak takéto zmluvy sprostredkúva, najkratšiu dobu, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, oznamuje poskytovateľ daného plnenia, vrátane údajov o cene, alebo spôsobu jej určenia za zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, ak je táto cena nemenná;
d) V prípade licenčných zmlúv uzatváraných na dobu neurčitú, je cena licencie dohodnutá za celú dobu poskytovania licencie, ak nie je uvedené inak;
e) Ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom StilComp.cz uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady, v príp. osobného odberu v Šternberku je náklad 0, - Sk;
f) v prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ, má taký spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (v prípade, že nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o
i) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
ii) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
iii) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru;
pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla StilComp.cz, prípadne môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránkach StilComp.cz;
g) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
i) o poskytovaní služieb, ktoré StilComp.cz splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
ii) o dodávke tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli StilComp.cz a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
iii) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
iv) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
v) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
vi) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
vii) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
viii) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
ix) o doprave alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
x) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, StilComp.cz zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného on-line nemožno od takejto zmluvy odstúpiť;
h) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou;
i) spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo;
j) zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložená v elektronickom archíve StilComp.cz.

III. Zmluva

Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že príjme návrh na uzatvorenie zmluvy na webe prevádzkovanom StilComp.cz tým, že požadované plnenie (tovar, službu, elektronický obsah) vloží do košíka príp. ak je registrovaným užívateľom StilComp.cz kúpi expres. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník Stilcomp.cz, či už po telefóne či emailovej objednávke. Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má Kupujúci právo meniť ako požadované plnenie, dopravu i spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky StilComp.cz, za prípadné chyby pri prenose dát StilComp.cz nenesie zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy StilComp.cz bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email.
 Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.
 
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.
Kúpnou zmluvou sa StilComp.cz zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah / licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo / licenciu k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec / digitálny obsah prevezme a zaplatí StilComp. cz kúpnu cenu.

StilComp.cz si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.
StilComp.cz Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci / licenciu v súlade so zmluvou.
StilComp.cz splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, pokiaľ mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
Ak má StilComp.cz vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, StilComp.cz odovzdá Kupujúcemu - spotrebiteľovi až, len čo mu vec odovzdá dopravca.
Ak dodá StilComp.cz väčšie množstvo vecí, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzatvorená aj na prebytočné množstvo, ibaže by ich Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.
 StilComp.cz odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.
 Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, zabalí StilComp.cz vec podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatria StilComp.cz vec pre prepravu.
 Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch potrebných pre užívanie veci.
Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú StilComp.cz spôsobila porušením svojej povinnosti.
 Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.
 Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou StilComp.cz umožnil nakladať.
 Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže StilComp.cz škodu spôsobil porušením svoje povinnosti.
 Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet meškajúceho vhodným spôsobom predať potom, čo meškajúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak váha strana s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

Zodpovednosť StilComp.cz


StilComp.cz zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä StilComp.cz zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal,
a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a pokiaľ chýba dojednanie takej vlastnosti, ktoré StilComp.cz alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi produkovanej,
b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie StilComp.cz uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
c) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
d) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však netýka:
a) u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
c) u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
d) ak to vyplýva z povahy veci.
 
Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
 
Ak má vec vadu, z ktorej je StilComp.cz zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Podstatné porušenie zmluvy
Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo
a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
b) na odstránenie vady opravou veci,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
 
Kupujúci oznámi StilComp.cz, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu StilComp.cz; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni StilComp.cz vady v primeranej lehote alebo ak oznámia Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si nezvolí Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie.
 
Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu StilComp.cz nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že StilComp.cz nenapraví v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti

Nepodstatné porušenie zmluvy
Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Dokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže StilComp.cz dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže StilComp.cz odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.
 Ak neodstráni StilComp.cz vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu StilComp.cz.
Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci StilComp.cz na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

Ak neoznámil Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.
 
Zárukou za akosť sa StilComp.cz zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.
 
Záručná doba beží od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako StilComp.cz, beží záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
 Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšia udalosť.

IV. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o
a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.
 
StilComp.cz umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplnení a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach, a spotrebiteľovi tak StilComp.cz potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.
 Odstúpiť možno tiež korešpondenčne, a to na adrese StilComp.cz - reklamácie, Hvězdné údolí 2505/21, 785 01 ŠTERNBERK
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá StilComp.cz bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od StilComp.cz dostal, a to na svoje náklady.

Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
 
Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu StilComp.cz spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti.
 
Spotrebiteľ zodpovedá StilComp.cz iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu StilComp.cz bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

V prípade, že má spotrebiteľ plnú registráciu (meno, priezvisko, adresa a kontaktný email) StilComp.cz mu vráti prijaté peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie prostredníctvom špeciálnych darčekových poukazov.
 
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, StilComp.cz však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar StilComp.cz odoslal.
 
Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi StilComp.cz a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dostatočne možné, má StilComp.cz právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

Odstúpenie v ostatných prípadoch
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,
a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
b) ak použil Kupujúci vec ešte pred objavením vady,
c) ak nespôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
d) ak predal Kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ju, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa stalo tak len sčasti, vráti Kupujúci StilComp.cz, čo ešte vrátiť môže, a dá StilComp.cz náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.
 Ak neoznámil Kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

V. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho (aj tých vykonávaných so zmluvnými partnermi predávajúceho) a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania) či špeciálnych marketingových akciách. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Počítačové obchody, s.r.o., IČ 29390052, Hvězdné údolí 2505/21, 785 01  ŠTERNBERK. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach stilcomp.cz. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

VI. Prevádzková doba
Objednávky cez internetové obchody StilComp.cz: 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
VII. ceny
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.
Ceny sú uvádzané pokiaľ nie je uvedené inak bez DPH.
Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
Bežná cena znamená výrobcom / dodávateľom odporúčané koncové ceny.
VIII. Objednávanie
Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
1. prostredníctvom elektronického obchodu StilComp.cz (ďalej len "e-shop");
2. elektronickou poštou na adrese obchod@stilcomp.cz;
3. telefonicky
StilComp.cz odporúča Kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho na StilComp.cz. V prípade verejného prístupu k internetu ďalej odporúča Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po vykonaní objednávky.

IX. Platobné podmienky
Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a. platba v hotovosti.
b. platba vopred bankovým prevodom
c. Dobierkou - kuriérovi pri prevzatí tovaru
d. Dobierkou - platobnou kartou kuriérovi pri prevzatí tovaru
 
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve StilComp.cz, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.
X. Dodacie podmienky
Osobný odber:
Osobne podľa dohody v Šternberku.
Zasielanie prepravnou službou - ČR:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať vybranou prepravnou službou. Podmienkou je objednávka prijatá do 18:00. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.
Zasielanie prepravnou službou - SR
 
XI. záručné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom StilComp.cz a príslušnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad (pre podrobnosti pozri Reklamačný poriadok).
XII. Elektronická evidencia tržieb (EET)
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
XIII. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.stilcomp.cz

Soutěže na Facebooku StilComp.cz

Pravidla soutěže na Facebooku stránky StilComp.cz


Baterie pro notebooky

Proč si zvolit StilComp.cz?

  • Přímí dovozci do České republiky
  • Nejnižší ceny
  • Záruční a pozáruční servis
  • Vše skladem ihned k dodání
  • Stabilita firmy od roku 2003
  • Tisíce spokojených zákazníků
  • Jen vybrané značkové produkty

Certifikáty a ocenění

Dell Zoner inShop Zoner inShop Microsoft REMA