Reklamační podmínky

Reklamační podmínky v obchodě StilComp.cz

Stručný postup reklamace

Doporučujeme, aby veškerá komunikace ohledně reklamací probíhala písemně přes e-mail, ne telefonicky. Tento postup poskytuje zákazníkům i nám průkaznou evidenci o průběhu reklamačního řízení a předchází nedorozuměním.

1.     Nejvhodnější postup pro zahájení reklamace je napsat e-mail na obchod@stilcomp.cz, kde uvedete číslo objednávky nebo faktury a popis závady

2.     Zboží můžete automaticky zaslat na adresu StilComp.cz, REKLAMACE, Hvězdné údolí 21, 785 01  ŠTERNBERK

3.     O výsledku reklamace a zvoleném řešení budete informováni

Podrobně popsaný postup i podmínky reklamace najdete níže v reklamačním řádu, který se řídí občanským zákoníkem. Nestandartní situace lze konzultovat na telefonu +420 777 639 489.

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

a.     Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

b.     "Prodávající" je Počítačové obchody, s.r.o., se sídlem Hvězdné údolí 2505/21, 785 01 ŠTERNBERK. IČ 29390052

c.     "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží objednáním Zboží na tomto serveru.

2. Záruční podmínky pro nové zboží

a.     Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

b.     V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

c.     Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době  dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U vybraných produktů je výrobcem záruka pro zákazníky nakupující na IČ omezena. Zákonná práva koncového zákazníka tím nejsou nijak dotčena, záruční doba pro něj platí dle zákona.

d.     Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Záruční podmínky pro použité zboží

a.     Je-li Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

b.     Prodávající odpovídá podle § 2161 odst. 1 obč. zák. za vady, které prodávaná věc má již při převzetí, přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení používáním věci. Tato odpovědnost za vady platí 12 měsíců.

c.     Prodávající poskytuje na použité zboží smluvní záruku, která je určena u každého Zboží zvlášť. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci. Smluvní záruka se nevztahuje na spotřební materiál, akumulátory a baterie, omezený počet vadných sektorů na HDD a vadné pixely na LCD displejích dle normy ISO 13406-2.

d.     Prodávající si vyhrazuje právo zajistit opravu resp. výměnu zboží prostřednictvím pověřené servisní organizace. V případě výměny bude kupujícímu zaslán výrobek stejných či lepších parametrů.

e.     Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

4. Vyřízení Reklamace

a.     Reklamace jsou vyřizovány prostřednictvím servisních středisek. Nejvhodnějším postupem pro uplatnění reklamace a její rychlé vyřízení je zaslat e-mail na obchod@stilcomp.cz. Pracovník Reklamačního oddělelní vám sdělí na jaké servisní středisko je eventuelně potřeba reklamované zboží zaslat, případně vám poskytne další instrukce které mohou reklamační proces zásadně urychlit.

b.     V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

c.     Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

d.     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, ve lhůtě stanovené Zákonem ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Dnem uplatnění Reklamace se rozumí den, kdy bylo Zboží převzato od Kupujícího k odstranění reklamované vady.

e.     Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací; na způsobu úhrady se Kupující domluví s Prodávajícím.

f.      Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží, popřípadě mu zboží zašle na adresu uvedenou na Daňovém dokladu.

g.     Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při: 

o    porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou

o    používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

o    u použitého zboží - při opravě v jiném, než prodejcem určeném servisu

o    u nového zboží - při opravě ve výrobcem neautorizovaném servisu

5. Závěrečná ustanovení

a.     V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Informace o uplatnění Reklamace je předána Prodávajícímu elektronickou formou - použitím reklamačního formuláře na internetových stránkách Prodávajícího, popřípadě se může Kupující domluvit s Prodávajícím na jiné formě.

b.     Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


Doručovací adresa:
StilComp.cz

REKLAMACE

Hvězdné údolí 2505 / 21 

785 01  ŠTERNBERK

e-mail: obchod@stilcomp.cz

Tel.: 777 639 489


Baterie pro notebooky

Proč si zvolit StilComp.cz?

  • Přímí dovozci do České republiky
  • Nejnižší ceny
  • Záruční a pozáruční servis
  • Vše skladem ihned k dodání
  • Stabilita firmy od roku 2003
  • Tisíce spokojených zákazníků
  • Jen vybrané značkové produkty

Certifikáty a ocenění

Dell Zoner inShop Zoner inShop Microsoft REMA